Kandydaci

 

Drodzy Kandydaci

 

Nasze Studium jest bezpłatną szkołą dzienną prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka trwa 3 lata. Słuchacze kształcą się w zawodzie "Aktor scen muzycznych” otrzymując dyplom z tytułem o tej samej nazwie.

Warunki przyjęcia:

ukończona szkoła średnia, nie przekroczony wiek 23 lat, bardzo dobry stan zdrowia, dobry głos i słuch, poczucie rytmu, sprawność ruchowo - taneczna, dobra aparycja.

Kandydaci którzy przekroczyli określony wiek

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego.

 

Warunki składania dokumentów i zaświadczeń w okresie pandemii COVID - 19

Wymagane dokumenty i zaświadczenia można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, lub wysłać na adres szkoły 44-100 Gliwice ul. Nowy Świat 55/57, lub e-mail: pszwb@wp.pl z dopiskiem ”Rekrutacja” ( skan dokumentów i zaświadczeń)

wymagane dokumenty:

Formularz rejestracyjny online

 https://forms.gle/69RRo9Z4B2T1vE5EA

formularz rejestracyjny do wydruku

 https://drive.google.com/open?id=1K6tiznPx8EpEVZkh-LDXvH6MrQzZu7ZO

Formularz rejestracyjny można wypełnić osobiście w szkole.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał), dwa zdjęcia. Zaświadczenie od lekarzy: internisty, ortopedy oraz foniatry lub laryngologa.

W szczególnych warunkach Kandydat w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednich zaświadczeń lub orzeczeń, może je złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.657). § 1. pkt. 5-8

 

Egzaminy wstępne składają się z 2 części:

- egzamin ruchowo-taneczny

- egzamin praktyczny ze śpiewu połączony z kształceniem słuchu i dykcją

Kryteria oceny kandydata /patrz poniżej /

Na egzamin wstępny należy przygotować:

1 utwór wokalny ( aria, pieśń, piosenka), proszę przynieść ze sobą nuty lub podkład muzyczny ( CD, pendrive, nagranie z telefonu )

1 układ taneczny do podkładu muzycznego ( maksymalnie do 2 min.)

Uwaga: Wymagany strój sportowy, taneczny przylegający do ciała.

Po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły istnieje możliwość

przeprowadzenia egzaminu wstępnego w formie online.

Lista osób przyjętych, zostanie podana na stronie studium 

Kontakt w okresie pandemii COVID - 19

Na czas ograniczonej działalności szkoły z powodu COVID-19, w wypadku braku połączenia z sekretariatem szkoły (32) 3371860 wszelkie informacje można uzyskać pod n/w nr. telefonów

Sekretariat – 881 610 602 Kadry – 694 394 663 Dyrektor szkoły – 502-519-329

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

Egzamin ruchowo-taneczny

- ocena sylwetki ( prawidłowa budowa ciała)

- koordynacja ruchowa

- pamięć ruchowa połączona z dyscypliną muzyczną (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego, powtórzenie kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej)

Egzamin praktyczny ze śpiewu połączony z kształceniem słuchu i dykcją

Śpiew:

- intonacja

- barwa głosu

- artykulacja

- interpretacja utworów

Kształcenie słuchu:

- słuch wysokościowy (powtarzanie pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach)

- pamięć muzyczna (powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany)

- słuch harmoniczny (odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy) - poczucie rytmu ( klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego

Dykcja:

- prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego

- sprawności artykulacyjne (wyraziste wymawianie)

© 2017 by Leo. Proudly created with Wix.com

PPSZWB | Gliwice Tel: (32) 3371860